ข้อกำหนดการใช้งาน

1. ความสัมพันธ์ของคุณกับรูมเควสท์ 1.1 การใช้งานเว็บไซต์ RoomQuest ของคุณ ("เว็บไซต์") และผลิตภัณฑ์ ช่องทาง ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ฟีดข้อมูล และบริการใดๆ ของ RoomQuest ที่จัดหาให้คุณบนหรือจากหรือผ่านเว็บไซต์โดย RoomQuest (เรียกรวมกันว่า "บริการ") จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ RoomQuest "RoomQuest" หมายถึง บริษัท ซีอาร์ซี ดาต้า จํากัด ซึ่งสามารถติดต่อได้ทางอีเมลที่ [email protected]

2. การยอมรับข้อกําหนด 2.1 ในการใช้บริการคุณต้องยอมรับข้อกําหนดก่อน คุณไม่สามารถใช้บริการได้หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนด 2.2 คุณสามารถยอมรับข้อกําหนดได้โดยเพียงแค่ใช้บริการ คุณเข้าใจและยอมรับว่า RoomQuest จะปฏิบัติต่อการใช้บริการของคุณว่าเป็นการยอมรับข้อกําหนดตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นไป 2.3 คุณไม่สามารถใช้บริการและไม่สามารถยอมรับข้อกําหนดได้หาก (ก) คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในการจัดทําสัญญาที่มีผลผูกพันกับ RoomQuest หรือ (ข) คุณคือบุคคลที่ถูกห้ามหรือถูกห้ามตามกฎหมายไม่ให้รับหรือใช้บริการตามกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการ

3. การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด RoomQuest ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดเป็นครั้งคราว เช่น เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ หรือการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทํางานที่นําเสนอผ่านบริการ ข้อกําหนดฉบับแก้ไข ("ข้อกําหนดที่แก้ไขแล้ว") จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ RoomQuest หรือทําให้พร้อมใช้งานภายในบริการ (สําหรับข้อกําหนดเพิ่มเติมที่แก้ไขเพิ่มเติมใดๆ) หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดที่แก้ไขแล้วคุณต้องหยุดใช้บริการ การที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากวันที่มีการโพสต์ข้อกําหนดที่แก้ไขแล้วจะถือว่าคุณยอมรับข้อกําหนดที่แก้ไขแล้ว

4. บัญชีรูมเควส 4.1 ในการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของบริการคุณจะต้องสร้างบัญชี RoomQuest เมื่อสร้างบัญชีของคุณคุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน สิ่งสําคัญคือคุณต้องรักษารหัสผ่านบัญชี RoomQuest ของคุณให้ปลอดภัยและเป็นความลับ 4.2 คุณต้องแจ้งให้ RoomQuest ทราบทันทีถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชี RoomQuest ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งคุณทราบ 4.3 คุณยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (ต่อ RoomQuest และต่อผู้อื่น) สําหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี RoomQuest ของคุณ

4.4 RoomQuest อาจติดต่อคุณเป็นครั้งคราวโดยใช้ที่อยู่อีเมล ที่อยู่โรงเรียน และหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้มาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาและของบุคคลที่สามหากคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะทําเช่นนั้น หรือคุณได้ให้ความยินยอมโดยนัย (เช่น โดยการติดต่อเรา) คุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง [email protected] หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารดังกล่าว

5. ข้อจํากัดทั่วไปในการใช้งาน 5.1 RoomQuest ขออนุญาตคุณในการเข้าถึงและใช้บริการภายใต้เงื่อนไขโดยชัดแจ้งต่อไปนี้ และคุณยอมรับว่าการที่คุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้จะถือเป็นการละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้ในส่วนของคุณ: A. คุณตกลงที่จะไม่แจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงเนื้อหาใด ๆ ในสื่อใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก RoomQuest เว้นแต่ RoomQuest จะจัดหาวิธีการแจกจ่ายดังกล่าวผ่านฟังก์ชันการทํางานที่นําเสนอโดยบริการ B. คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ C. คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากหน้ากิจกรรม RoomQuest หรือวิธีการอื่นใดตามที่ RoomQuest อาจกําหนดไว้อย่างชัดเจนสําหรับวัตถุประสงค์นี้ D. คุณตกลงที่จะไม่ (หรือพยายาม) หลีกเลี่ยง ปิดใช้งาน หรือแทรกแซงคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบริการหรือคุณลักษณะใดๆ ที่

(i) ป้องกันหรือจํากัดการใช้หรือการคัดลอกเนื้อหา หรือ (ii) บังคับใช้ข้อจํากัดในการใช้บริการหรือเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการ

E.ณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ต่อไปนี้ เว้นแต่คุณจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก RoomQuest:

i. การขายการเข้าถึงบริการ ii. การขายโฆษณา การสนับสนุน หรือการส่งเสริมการขายที่วางไว้บนหรือภายในบริการ หรือเนื้อหา iii. การขายโฆษณา การสนับสนุน หรือการส่งเสริมการขายบนหน้าใดๆ ของบล็อกหรือเว็บไซต์ที่เปิดใช้งานโฆษณาซึ่งมีเนื้อหาที่ส่งผ่านบริการ เว้นแต่เนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ได้รับจาก RoomQuest จะปรากฏในหน้าเดียวกันและมีมูลค่าเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานสําหรับการขายดังกล่าว F. การใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ต้องห้ามจะต้องไม่รวมถึง (i) การอัปโหลดเนื้อหาลามกอนาจารไปยังเว็บไซต์ RoomQuest (ii) การใช้เนื้อหาภาพอนาจารที่มีอยู่ในเว็บไซต์ RoomQuest ภายในเกม G. หากคุณใช้ผู้ใช้ RoomQuest บนเว็บไซต์ของคุณไม่สามารถแก้ไข สร้าง หรือบล็อกส่วนหรือฟังก์ชันการทํางานใดๆ ของผู้ใช้ RoomQuest รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงลิงก์กลับไปยังเว็บไซต์ H. คุณตกลงที่จะไม่ใช้หรือเปิดตัวระบบอัตโนมัติใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงหุ่นยนต์แมงมุมหรือเครื่องอ่านออฟไลน์) ที่เข้าถึงบริการในลักษณะที่ส่งข้อความคําขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ RoomQuest มากขึ้นในช่วงเวลาที่กําหนดเกินกว่าที่มนุษย์สามารถผลิตได้อย่างสมเหตุสมผลในช่วงเวลาเดียวกันโดยใช้สิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เว็บเบราว์เซอร์มาตรฐาน (เช่น ไม่ได้แก้ไข) I. คุณตกลงที่จะไม่รวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์หรือบริการใด ๆ (และยอมรับว่านี่จะถือว่าเป็นชื่อบัญชี RoomQuest) J. คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการ (รวมถึงความคิดเห็นและคุณลักษณะอีเมลในเว็บไซต์) เพื่อการชักชวนของธุรกิจในการค้าหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรการค้า

K. คุณตกลงที่จะไม่ชักชวนผู้ใช้เว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และ L. คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงเนื้อหาหรือเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณตามที่ตั้งใจไว้ผ่านและได้รับอนุญาตจากฟังก์ชันการทํางานปกติของบริการเท่านั้น M. คุณจะต้องไม่คัดลอก ทําซ้ํา แจกจ่าย ส่ง ออกอากาศ แสดง ขาย อนุญาต หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก RoomQuest หรือผู้อนุญาตเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 5.3 RoomQuest อนุญาตให้ผู้ดําเนินการเครื่องมือค้นหาสาธารณะใช้แมงมุมเพื่อคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์เดียวในการสร้างดัชนีที่ค้นหาได้ของเนื้อหาต่อสาธารณะ แต่ไม่ใช่แคชหรือคลังข้อมูลของวัสดุดังกล่าว RoomQuest ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อยกเว้นเหล่านี้โดยทั่วไปหรือในบางกรณี 5.4 RoomQuest สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ คุณรับทราบและตกลงว่ารูปแบบและลักษณะของบริการที่ RoomQuest จัดหาให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5.5 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมต่อเนื่องนี้ คุณรับทราบและตกลงว่า RoomQuest อาจหยุดให้บริการ (หรือคุณสมบัติใดๆ ภายในบริการ) แก่คุณ (หรือชั่วคราว) แก่คุณหรือแก่ผู้ใช้โดยทั่วไปตามดุลยพินิจของ RoomQuest แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า คุณสามารถหยุดใช้บริการได้ตลอดเวลา คุณไม่จําเป็นต้องแจ้ง RoomQuest โดยเฉพาะเมื่อคุณหยุดใช้บริการ 5.6 คุณยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ RoomQuest ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ต่อ) การละเมิดภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกําหนดและผลที่ตามมา (รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ RoomQuest อาจได้รับ) จากการละเมิดดังกล่าว

6. นโยบายลิขสิทธิ์ 6.1 RoomQuest เคารพในลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม มันจะลบเนื้อหาใด ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นของบุคคลที่สาม - คุณสามารถทําได้โดยติดต่อเราทางอีเมล 6.2 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายลิขสิทธิ์ของ RoomQuest RoomQuest จะยุติการเข้าถึงบริการ/ของผู้ใช้หากผู้ใช้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ละเมิดซ้ํา ผู้ละเมิดซ้ําคือผู้ใช้ที่ได้รับแจ้งกิจกรรมการละเมิดมากกว่าสองครั้ง

7. เนื้อหา 7.1 ในฐานะเจ้าของบัญชี RoomQuest คุณสามารถส่งเนื้อหาได้ คุณเข้าใจว่าไม่ว่าจะมีการเผยแพร่เนื้อหาหรือไม่ก็ตาม RoomQuest ไม่รับประกันการรักษาความลับใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา 7.2 คุณรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทั้งหมดของคุณในเนื้อหาของคุณ แต่คุณจะต้องให้สิทธิการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบจํากัดแก่ RoomQuest และผู้ใช้รายอื่นของบริการ สิ่งเหล่านี้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 8 ของข้อกําหนดเหล่านี้ (สิทธิ์ที่คุณอนุญาต) 7.3 คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของคุณเองแต่เพียงผู้เดียวและผลที่ตามมาของการโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหานั้น RoomQuest ไม่รับรองเนื้อหาหรือความคิดเห็น คําแนะนํา หรือคําแนะนําใดๆ ที่แสดงไว้ในนั้น และ RoomQuest ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่างชัดแจ้ง 7.4 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมี (และจะยังคงมีในระหว่างการใช้บริการของคุณ) ใบอนุญาต สิทธิ์ ความยินยอม และการอนุญาตที่จําเป็นทั้งหมดซึ่งจําเป็นต่อการอนุญาตให้ RoomQuest ใช้เนื้อหาของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการโดย RoomQuest และเพื่อใช้เนื้อหาของคุณในลักษณะที่พิจารณาโดยบริการและข้อกําหนดเหล่านี้ 7.5 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ที่มีเนื้อหาซึ่งผิดกฎหมายสําหรับคุณที่จะครอบครองในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือที่ RoomQuest จะใช้หรือครอบครองที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจะผิดกฎหมาย 7.6 คุณยอมรับว่าเนื้อหาที่คุณส่งไปยังบริการจะไม่มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาที่อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ (รวมถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่) เว้นแต่คุณจะมีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ถูกต้องหรือมีสิทธิ์ตามกฎหมายอื่น ๆ ในการโพสต์เนื้อหาที่เป็นปัญหาและให้ใบอนุญาตแก่ RoomQuest ตามที่อ้างถึงในวรรค 8.1 ด้านล่าง 7.7 เมื่อตระหนักถึงการละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้ RoomQuest ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าเนื้อหาเป็นไปตามข้อกําหนดเนื้อหาที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดเหล่านี้หรือไม่ และอาจลบเนื้อหาดังกล่าวและ/หรือยุติการเข้าถึงของผู้ใช้สําหรับการอัปโหลดเนื้อหาที่ละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว 7.8 คุณเข้าใจและรับทราบว่าในการใช้บริการคุณอาจสัมผัสกับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงก้าวร้าวไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสําหรับคุณ คุณตกลงที่จะสละสิทธิ์และขอสละสิทธิ์ทางกฎหมายหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เท่าเทียมกันที่คุณมีหรืออาจมีต่อ RoomQuest เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว 7.9 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ (เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากเรา):

ทําซ้ํา ทําซ้ํา คัดลอก หรือขายต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ขายต่อ ให้เช่า ให้เช่า ช่วงใบอนุญาต ให้ยืม จัดหา แจกจ่าย หรือทําให้สิทธิ์ของคุณในการใช้หรือเข้าถึง RoomQuest หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของมันในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ถอดแยกชิ้นส่วน, ยกเลิกการรวบรวม, ทําวิศวกรรมย้อนกลับหรือสร้างงานลอกเลียนแบบตามทั้งหมดหรือบางส่วนของ RoomQuest หรือเนื้อหาใด ๆ ในนั้นหรือพยายามทําสิ่งดังกล่าวยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คัดลอก แปล ผสาน ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ทั้งหมดหรือบางส่วนใดๆ ของ RoomQuest หรือเนื้อหาใดๆ ในนั้น หรือไม่อนุญาตให้ RoomQuest หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ RoomQuest รวมเข้าด้วยกันหรือรวมอยู่ในโปรแกรมหรือช่องทางอื่นๆ ยกเว้นตามความจําเป็นในการใช้ RoomQuest ตามที่ได้รับอนุญาตในข้อกําหนดสําหรับผู้ใช้เหล่านี้ ใช้ RoomQuest โดยมีเจตนาร้าย เช่น โดยการแฮ็กหรือแทรกโค้ดที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายลงใน RoomQuest หรือระบบปฏิบัติการใดๆ ใช้ RoomQuest ในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดใช้งาน รับภาระหนักเกินไป ทําให้ระบบหรือความปลอดภัยของเราเสียหาย หรือแทรกแซงผู้ใช้รายอื่น รวมถึงการลบ หลีกเลี่ยง สร้างความเสียหาย หรือแทรกแซงคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ป้องกันหรือจํากัดการใช้หรือคัดลอก วาง พิมพ์ ดาวน์โหลด หรือแบ่งปันเนื้อหาใดๆ หรือบังคับใช้ข้อจํากัดในการใช้บริการหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ใช้ RoomQuest ในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดใช้งาน รับภาระหนักเกินไป ทําให้ระบบหรือความปลอดภัยของเราเสียหาย หรือแทรกแซงผู้ใช้รายอื่น รวมถึงการลบ หลีกเลี่ยง สร้างความเสียหาย หรือแทรกแซงคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ป้องกันหรือจํากัดการใช้หรือคัดลอก วาง พิมพ์ ดาวน์โหลด หรือแบ่งปันเนื้อหาใดๆ หรือบังคับใช้ข้อจํากัดในการใช้บริการหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เข้าถึง รวบรวม เก็บเกี่ยว หรือแก้ไขข้อมูล เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ มีดโกน หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ หรือกระบวนการด้วยตนเองใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือพยายามถอดรหัสการส่งข้อมูลใดๆ ไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ RoomQuest เข้าถึง ค้นหา หรือสร้างบัญชีสําหรับ RoomQuest ด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากอินเทอร์เฟซที่สนับสนุนแบบสาธารณะของเรา (เช่น "การดึงข้อมูล" หรือการสร้างบัญชีเป็นกลุ่ม)

8. สิทธิ์ที่คุณอนุญาต 8.1 เมื่อคุณอัปโหลดหรือโพสต์เนื้อหาไปยัง RoomQuest คุณอนุญาตให้: A. ไปยัง RoomQuest ซึ่งเป็นใบอนุญาตทั่วโลกที่ไม่ผูกขาดไม่มีค่าลิขสิทธิ์และสามารถถ่ายโอนได้ (พร้อมสิทธิ์ในการอนุญาตช่วง) เพื่อใช้ทําซ้ําแจกจ่ายจัดเตรียมงานลอกเลียนแบบของแสดงและดําเนินการเนื้อหานั้นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและธุรกิจของ RoomQuest,รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการส่งเสริมและแจกจ่ายบริการบางส่วนหรือทั้งหมด (และงานลอกเลียนแบบ) ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใดๆ 8.2 ใบอนุญาตข้างต้นที่คุณให้ไว้ในเนื้อหาจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณลบหรือลบเนื้อหาของคุณออกจากเว็บไซต์ ใบอนุญาตข้างต้นที่คุณให้ไว้ในความคิดเห็นที่เป็นข้อความที่คุณส่งเป็นเนื้อหานั้นคงอยู่ตลอดไปและไม่สามารถเพิกถอนได้ แต่เป็นอย่างอื่นโดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของคุณซึ่งคุณเก็บรักษาไว้ตามที่ระบุไว้ในวรรค 7.2 ข้างต้น 9. เนื้อหา RoomQuest บนเว็บไซต์ 9.1 ยกเว้นเนื้อหาที่คุณส่งไปยังบริการ เนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดในบริการจะเป็นของหรือได้รับอนุญาตจาก RoomQuest และอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ RoomQuest หรือผู้ให้อนุญาตของ RoomQuest เครื่องหมายทางการค้าหรือบริการของบุคคลที่สามใด ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาที่คุณไม่ได้อัปโหลดหรือโพสต์เป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือบริการของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง. เนื้อหาดังกล่าวไม่สามารถดาวน์โหลด คัดลอก ทําซ้ํา แจกจ่าย ส่ง ออกอากาศ แสดง ขาย ได้รับอนุญาต หรือถูกเอารัดเอาเปรียบเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก RoomQuest หรือผู้อนุญาตของ RoomQuest (หากมี) RoomQuest และผู้ให้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในและต่อเนื้อหาของพวกเขา 10. ลิงก์จากรูมเควส 10.1 บริการอาจรวมถึงการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย RoomQuest RoomQuest ไม่มีอํานาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์บุคคลที่สาม 10.2 คุณรับทราบและยอมรับว่า RoomQuest จะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว และไม่รับรองการโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นใดบนหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว 10.3 คุณรับทราบและยอมรับว่า RoomQuest จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านั้น หรือเป็นผลมาจากการที่คุณพึ่งพาความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการดํารงอยู่ของการโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่คุณวางไว้ หรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว 10.4 RoomQuest สนับสนุนให้คุณระวังเมื่อคุณออกจากบริการและอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเยี่ยมชม

11. การยุติความสัมพันธ์ของคุณกับ RoomQuest 11.1 ข้อกําหนดนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกโดยคุณหรือ RoomQuest ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง 11.2 หากคุณต้องการยกเลิกข้อตกลงทางกฎหมายของคุณกับ RoomQuest คุณสามารถทําได้โดย (ก) แจ้ง RoomQuest เมื่อใดก็ได้ และ (ข) ปิดบัญชี RoomQuest ของคุณ คําบอกกล่าวของคุณควรส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ของ RoomQuest ซึ่งระบุไว้ในตอนต้นของข้อกําหนดเหล่านี้ 11.3 RoomQuest อาจยุติข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณได้ตลอดเวลาในกรณีต่อไปนี้ A. คุณได้ละเมิดข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนด (หรือได้กระทําในลักษณะที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณไม่ได้ตั้งใจหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดของข้อกําหนดได้) หรือ B. RoomQuest จําเป็นต้องดําเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่การให้บริการแก่คุณเป็นหรือผิดกฎหมาย) หรือ 11.4 RoomQuest อาจยุติข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณในกรณีต่อไปนี้ A. RoomQuest กําลังเปลี่ยนไปใช้การไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือจากที่คุณใช้บริการอีกต่อไป หรือ B. การให้บริการแก่คุณโดย RoomQuest คือในความเห็นของ RoomQuest ไม่สามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้อีกต่อไป และในกรณีของ A และ B แต่ละข้อของข้อ 11.4 นี้หากเป็นไปได้ให้แจ้งให้ทราบอย่างสมเหตุสมผลถึงการยุติดังกล่าว 11.5 เมื่อข้อกําหนดเหล่านี้สิ้นสุดลงสิทธิ์ทางกฎหมายภาระผูกพันและความรับผิดทั้งหมดที่คุณและ RoomQuest ได้รับประโยชน์อยู่ภายใต้ (หรือที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่ข้อกําหนดมีผลบังคับใช้) หรือที่แสดงไว้เพื่อดําเนินการต่อไปเรื่อย ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการยุตินี้และบทบัญญัติของวรรค 14.6 จะยังคงมีผลบังคับใช้กับสิทธิ์ดังกล่าวต่อไป ภาระผูกพันและหนี้สินอย่างไม่มีกําหนด

12. การยกเว้นการรับประกัน 12.1 ไม่มีสิ่งใดในข้อกําหนดที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายใด ๆ ที่คุณมีสิทธิ์ได้รับในฐานะผู้บริโภคเสมอและคุณไม่สามารถตกลงตามสัญญาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสละสิทธิ์ได้ 12.2 บริการมีให้ "ตามที่เป็นอยู่" และ RoomQuest ไม่รับประกันหรือรับรองคุณในส่วนที่เกี่ยวกับบริการดังกล่าว 12.3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง RoomQuest ไม่ได้รับรองหรือรับประกันกับคุณว่า: A. การใช้บริการของคุณจะตอบสนองความต้องการของคุณ B. การใช้บริการของคุณจะไม่หยุดชะงักทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด C. ข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้บริการของคุณจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้และ D. ข้อบกพร่องในการทํางานหรือการทํางานของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่จัดหาให้คุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการจะได้รับการแก้ไข 12.4 ไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกําหนดอื่นๆ (รวมถึงข้อกําหนดโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์ หรือความสอดคล้องกับคําอธิบาย) ที่บังคับใช้กับบริการ ยกเว้นในขอบเขตที่กําหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกําหนด

13. ข้อจํากัดความรับผิด 13.1 ไม่มีสิ่งใดในข้อกําหนดเหล่านี้ที่จะยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของ RoomQuest ต่อความสูญเสียซึ่งอาจไม่ได้รับการยกเว้นหรือจํากัดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ตามกฎหมาย 13.2 ภายใต้ข้อกําหนดโดยรวมในวรรค 13.1 ข้างต้น RoomQuest จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสําหรับ: A. ความสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ซึ่งจะรวมถึง; (i) การสูญเสียกําไรใด ๆ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) (ii) การสูญเสียค่าความนิยมหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ (iii) การสูญเสียโอกาสใด ๆ หรือ (4) การสูญหายของข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้รับความเดือดร้อน B. ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจาก: i. การที่คุณเชื่อถือในความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการดํารงอยู่ของการโฆษณาใดๆ หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณกับผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนที่มีโฆษณาปรากฏบนบริการ ii. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ RoomQuest อาจทํากับบริการหรือสําหรับการหยุดถาวรหรือชั่วคราวในการให้บริการ (หรือคุณสมบัติใด ๆ ภายในบริการ) iii. การลบ ความเสียหาย หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บเนื้อหาและข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ ที่เก็บรักษาหรือส่งโดยหรือผ่านการใช้บริการของคุณ iv. ความล้มเหลวของคุณในการให้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องแก่ RoomQuest v. ความล้มเหลวของคุณในการเก็บรหัสผ่านหรือรายละเอียดบัญชี RoomQuest ของคุณให้ปลอดภัยและเป็นความลับ 13.3 ข้อจํากัดเกี่ยวกับความรับผิดของ RoomQuest ที่มีต่อคุณในวรรค 13.2 ข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ไม่ว่า RoomQuest จะได้รับคําแนะนําหรือควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความสูญเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นหรือไม่

14. ข้อกําหนดทางกฎหมายทั่วไป 14.1 ข้อกําหนดดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมดระหว่างคุณกับ RoomQuest และควบคุมการใช้บริการของคุณ และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับ RoomQuest ที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยสมบูรณ์ ข้อกําหนดในการให้บริการอื่นๆ ทั้งหมดที่ Google Inc. และบริษัทสาขาอาจมีขึ้นเป็นครั้งคราวจะไม่รวมอยู่ในข้อกําหนดนี้อย่างชัดแจ้ง 14.2 คุณยอมรับว่า RoomQuest อาจแจ้งให้คุณทราบ รวมถึงคําบอกกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด ทางอีเมล จดหมายธรรมดา หรือการโพสต์บนบริการ 14.3 คุณยอมรับว่าหาก RoomQuest ไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ทางกฎหมายหรือการเยียวยาใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกําหนด (หรือ RoomQuest ใด ๆ ที่มีผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) สิ่งนี้จะไม่ถูกนําไปเป็นข้อยกเว้นอย่างเป็นทางการของสิทธิ์ของ RoomQuest และสิทธิ์หรือการเยียวยาเหล่านั้นจะยังคงมีให้สําหรับ RoomQuest 14.4 หากศาลยุติธรรมใด ๆ ที่มีเขตอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องนี้กฎว่าข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องข้อกําหนดนั้นจะถูกลบออกจากข้อกําหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกําหนดที่เหลือ บทบัญญัติที่เหลือของข้อกําหนดจะยังคงมีผลบังคับใช้และบังคับใช้ได้ 14.5 ห้ามมิให้บุคคลหรือบริษัทอื่นใดเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของข้อกําหนดนี้

14.6 ข้อกําหนดและความสัมพันธ์ของคุณกับ RoomQuest ภายใต้ข้อกําหนดจะอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษ คุณและ RoomQuest ตกลงที่จะส่งไปยังเขตอํานาจศาลเฉพาะของศาลของอังกฤษและเวลส์เพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกําหนด อย่างไรก็ตามคุณยอมรับว่า RoomQuest จะยังคงได้รับอนุญาตให้ยื่นขอคําสั่งศาล (หรือการเยียวยาทางกฎหมายเร่งด่วนประเภทอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากัน) ในเขตอํานาจศาลใด ๆ

15 ข้อจํากัดความรับผิดชอบของการรับประกัน บริการนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้ให้คำแนะนำที่คุณควรพึ่งพา คุณต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินการหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับจาก RoomQuest บริการนี้มีให้ "ตามที่เป็น" และบนพื้นฐาน "ตามที่มี" และคุณใช้งานภายใต้ความเสี่ยงของคุณเองเท่านั้น RoomQuest ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าฟังก์ชันการทำงานของบริการใด ๆ จะอยู่ในการซ่อมแซมที่ดีหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากความล่าช้า ข้อบกพร่อง การละเลย การหยุดชะงักหรือความไม่ถูกต้อง การรับรองและการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ถูกกฎหมายหรืออย่างอื่น ซึ่งรวมถึงโดยไม่มีการจำกัด การรับประกันโดยนัยใดๆ ของความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ โดยไม่มีข้อจำกัด ความเหมาะสมใดๆ ของจุดประสงค์ใดๆ FRINGEPARTY, PUOSERPEST โดยเฉพาะ หรือ NON-INIGHT-INFRINGEPARTY, PUOSERPESTY เฉพาะ หรือ NON-INIGHT-INFRINGEPARTY ห้องเฉพาะ PUOSERPEST หรือ NON-INFRINGEPARTY ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ดังนั้น โดยไม่จำกัดความรับผิด: ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต RoomQuest ขอปฏิเสธและไม่รับรอง การรับประกัน การรับรอง หรือสัญญา ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับ: (i) บริการ (รวมถึงผลงาน) (ii) ฟังก์ชัน คุณลักษณะ หรือองค์ประกอบอื่นใดบน หรือทำให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการ รวมถึงบริการจะพร้อมใช้งานในเวลาหรือสถานที่ใด ๆ หรือไม่ (iii) ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เสนอหรืออ้างอิงที่หรือเชื่อมโยงผ่านบริการนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ ถูกต้อง เพียงพอ มีประโยชน์ ทันเวลา หรือเชื่อถือได้หรือไม่; (iv) บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นปราศจากส่วนประกอบที่เป็นอันตรายหรือไม่; และ (v) การใช้บริการของคุณนั้นถูกกฎหมายในเขตอำนาจศาลใด ๆ หรือไม่ บริการอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ RoomQuest ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการจัดส่ง หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว ในการใช้งานใดๆ RoomQuest จะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง การลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใดในลักษณะหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบริการ และ คุณรับทราบและตกลงในที่นี้ว่า RoomQuest จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการเรียกร้องใด ๆ ยกเว้นที่อาจมีการจำกัดโดยกฎหมาย เว้นแต่จะจำกัดโดยกฎหมาย

(B) การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการใดๆ ของคุณได้ (C) การละเมิดข้อกำหนดของผู้ใช้เหล่านี้และ/หรือการละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และ/หรือคำสั่งใดๆ

(D) ความประมาทเลินเล่อใดๆ การประพฤติมิชอบ และ/หรือการกระทำและ/หรือการละเว้นอื่น ๆ ของคุณหรือบุคคลที่สาม ขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธการรับประกันต่างๆ ดังนั้นข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งรายการอาจไม่มีผลกับคุณ ในขอบเขตการรับประกันดังกล่าวไม่สามารถปฏิเสธได้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลของคุณ เราจำกัดระยะเวลาและการเยียวยาของการรับประกันดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายเหล่านั้น